18 ஜூலை, 2018

தனது வயிற்றில் தர்பூசணியை வைத்து வாளால் வெட்டும் காட்சி