Thursday, January 23, 2020
Home Tags ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா

Tag: ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா

ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது ஏன் என்று தெரியுமா?

குழந்தைகளின் உடல் பூப்போல் மென்மையானது. குழந்தைகளின் எலும்புகளும் முற்றாமல் இளம் குருத்தெலும்பாக இருக்கும்.இந்தக் குருத்தெலும்பானது இரப்பரைப் போல வளையும் தன்மையை உடையது. இந்தக் குழந்தைப் பருவத்தில் எலும்பை வளைய பயிற்சி கொடுத்தால் கூட...

GALLERY