600 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்தது உபேர்

கால் டாக்சி நிறுவனமான உபேர் நிறுவனம் 600 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்துள்ளது.