தேர்தல் வந்துட்டா போதும்..நம்ம சின்ராச கையில பிடிக்க முடியாது…