செப்டம்பர் 1 முதல் பள்ளிகள் திறப்பு : வச்சு செய்யும் மீம்ஸ்கள்