Connect with us

Health Tips in Tamil, Tamil Health Tips

மூலிகைகள் பட்டியல் அதன் மருத்துவ குணங்கள்

நாம் இந்த பக்கத்தில் அனைத்து விதமான மூலிகைகள் பட்டியலையும், அதன் மருத்துவ குணங்கள் பற்றிய பக்கத்திற்கு இணைப்பும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 • இஞ்சி
 • இமாலய செர்ரி
 • இலவங்கப்பட்டை
 • இலுப்பை
 • இலாமிச்சை
 • இம்பூரல் – Oldenlandia umbellata
 • இக்கிரி
 • இயங்கு (மூலிகை)
 • இத்தி
 • இருளி
 • ஈழத்து அலரி
 • ஈச்சை
 • உதர்கொடி
 • உத்தாமணி (வேலிப்பருத்தி) – Pergularia daemia
 • ஊமத்தை
 • எட்டி
 • எருக்கு — Calotropis Gigenta/Calotropis Gigantea
 • எலுமிச்சை
 • எலிக்காதிலை (எலிச் செவியன்)
 • எள்
 • ஏலம்
 • ஒதி
 • ஓமம்
 • ஓதியன் – Nardostachys Jatamansi
 • ஓரிதழ் தாமரை – Hybanthus Enneaspermus
 • ஓடுவெட்டி
 • தஞ்சலரி
 • தனியா
 • தயிர்வளை
 • தகரை
 • தாழை – Pandanus odoratissimus
 • தழுதாரை – Clerodendrum phlomides
 • தாளிசபத்திரி
 • தான்றி
 • திப்பிலி
 • திருநீற்றுப்பச்சை
 • தீவட்டிக் கோரா/குரா
 • துவர்க் காந்தல்
 • துவரை
 • துளசி
 • துத்தி – Abutilon indicum
 • தூதுவளை
 • தொட்டாற் சிணுங்கி/ தொட்டால் வாடி
 • தேவதாளி
 • தேத்தாங்கொட்டை – Strychnos potatorum
 • தேள் கொடுக்கி
 • தேங்காய்ப்பூக்கீரை
 • தொய்யில்
 • தெவிட்டை
 • தொழுகண்ணி
 • நந்தியாவட்டை
 • நஞ்சறுப்பான் – Tylophora Asthmatica
 • நன்னாரி
 • நரிகையுறை
 • நறுவிலி
 • நஞ்சறுப்பான்
 • நாபி
 • நாயுருவி
 • நாரத்தை
 • நாரத்தம்புல்
 • நாவல்
 • நிலவேம்பு
 • நிலாவாரை – Cassia Senna
 • நீலகிரி தைலம்
 • நீலசெடி
 • நீர்நொச்சி
 • நீர்முள்ளி
 • நுணா – Morinda Coreia
 • நெருஞ்சி
 • நெல்லி
 • நெரிடம்
 • நொச்சி
 • பங்கி
 • பசளி
 • பப்பாளி
 • புரசு பலாசு
 • பருப்புக் கீரை
 • பவழ மல்லி
 • பச்சை அலரி
 • பற்பாடகம் Mollugo Cerviana
 • பட்டிப்பூ
 • பழம்பாசி
 • பாரிசாதம்
 • பாவட்டை
 • பிரமதண்டு
 • பிரண்டை
 • பிராயன் Streblus Asper
 • பீர்க்கு
 • புரங்கம்
 • புரவம்
 • புல்லாந்தி
 • பிளப்புச் சீரகம் Carum Nigrum/Carum carvi
 • புடல்
 • புதினா
 • புளியம் பூ
 • புளிக்கீரை
 • புளிச்சை
 • புன்னை, பின்னை
 • பெரியதகரை
 • பெருங்காயம்
 • பெருநாவல்
 • பெருநெல்லி
 • பொடுதலை
 • பொரம்பை
 • பெல்லடோனா
 • பேரரத்தை
 • பேய்மிரட்டி – ANISOMELES MALABARICA
 • பேராமுட்டி
 • பேய்ப்புடல்
 • பைன் மரம்
 • மகிழம் பூ
 • மந்தாரை
 • மஞ்சள்
 • மஞ்சள் அலரி
 • மடமட்டகம்
 • மயிர்சிக்கி
 • மருதம், மருதம்பட்டை
 • மருதாணி (மருதோன்றி)
 • மருத மரம் (மருது)
 • மலைக்கள்ளி
 • மலைவேம்பு
 • மாங்காய் இஞ்சி
 • மாசிக்காய்
 • மாதுளை பூ
 • மாவிலங்கம்
 • மிளகு
 • மிளகுகரணை
 • முக்கம்பாலை
 • முடக்கத்தான்
 • முட்சங்கன் – Azima Tetracantha
 • முருங்கை
 • முயற்புல்
 • முள்ளுக்கீரை
 • முத்தாமணக்கு
 • முசுட்டை
 • மூங்கில்
 • மொசுமொசுக்கை
 • மோகலிங்கம்
 • யூகலிப்டசு
 • ரணக்கள்ளி (இலைக்கள்ளி)
 • ரோசா
 • லோதி, லோத்ரா
 • ஆடாதோடை
 • ஆடுதின்னாப்பாலை
 • ஆட்டுமல்லி
 • ஆமணக்கு
 • ஆமில்லம்
 • ஆரா கீரை
 • ஆல்
 • ஆல்பகடா
 • ஆவாரை – Cassia Auriculata
 • நிலாவாரை
 • ஆனைக்குன்றி
 • ஆனை நெருஞ்சி (அ) பெரு நெருஞ்சி
 • ஆனைத் தகரை
 • ஆரை மூலிகை – Marselia quadrifida
 • கசகசா
 • கடுக்காய்
 • கண்டங்கத்தரி _ Solanum Jacquinii
 • கண்டத்திப்பிலி – Chavica Roxburghii
 • கத்தரி
 • கப்பல் அலரி
 • கரிசிலாங்கண்ணி
 • கருங்காலி
 • கருஞ்சீரகம்
 • கருப்பூரம்
 • கருவேலம்
 • கருநெய்தற்பூ Nymhae Cyanea
 • கருநொச்சி
 • கல்யாண முருங்கை
 • கவாகவ
 • கள்ளி மந்தாரை
 • களாக்காய்
 • கற்பூர மரம்
 • கற்பூரவல்லி
 • கற்பூரபுல்
 • கற்றாழை
 • கறிவேப்பில்லை
 • கசுதூர் மஞ்சள்
 • கருவேல்
 • கண்டங்கத்தரி
 • கடற்பசளி
 • காஞ்சாங்கோரை
 • காரை
 • காட்டுஅக்ரூட்
 • காட்டு ஆமணக்கு
 • காட்டு எலுமிச்சை
 • காட்டு மஞ்சள்
 • காசுக்கட்டி – Acacia catechu
 • கிச்சிலி கிழங்கு
 • கிராம்பு
 • கீழ்காய்நெல்லி
 • கீழாநெல்லி
 • குங்கிலியம்
 • குரசானி ஓமம்
 • குப்பைமேனி
 • குருவேர்
 • குருக்கம், குருக்கமுத்து
 • குன்றுமணி
 • குப்பைமேனி
 • குறிஞ்சா
 • குன்றிமணி
 • கூவைக்கிழங்கு
 • கையப்புடை
 • கொடிபசிலைக்கீரை
 • கொத்தமல்லி
 • கொய்யா
 • கொய்னா
 • கொழுஞ்சி
 • கொவ்வை
 • கொடிக்கள்ளி
 • கொள்ளுக்காய் வேளை
 • கோவைக்கொடி
 • கோரை
 • சண்பகம்
 • சக்கரவர்த்திக் கீரை
 • சதகுப்பை – Anethum sowa
 • சடாமாஞ்சில் – Nardostachys Jatamansi
 • சடைக்குப்பி
 • சப்போட்டா
 • சமுத்திரப்பாலை
 • சர்பகந்தி
 • சர்முர்கா
 • சந்தனம் (மரம்)
 • சவுக்கு
 • சாருண்னை
 • சாறணை
 • சவுந்தவல்பொரி
 • சிறுநெருஞ்சி
 • சிறுசெருப்படை – Coldenia procumbens
 • சிக்கிரி
 • சித்தரகம்
 • சிந்துரங்கம்
 • சிறுகடலாடி
 • சிறுகுறிஞ்சா
 • சிறுபீளை—Aerna Lanata/Aerva Lanata
 • சிறுபுள்ளடி – Desmodium Triflorum
 • சிற்றரத்தை
 • சிற்றாமணக்கு -Ricinis Communis/Ricinus communis
 • சிற்றாமுட்டி வேர் – Pavonia Zeylanica
 • சிவகரந்தை –
 • சிற்றாமுட்டி
 • சிறுகுறிஞ்சா
 • சீந்தில்
 • சீமை அகத்தி
 • சீமை மாதுளை
 • சீரகம்
 • சீந்தில்
 • சிறுகண்பீளை
 • சுக்கு
 • சுக்கான் கீரை
 • சுடுகாட்டு மல்லி
 • சுண்டை
 • சூரியகாந்தி
 • சூரை (தாவரம்)
 • செங்கத்தாரி – Capparis aphylla/Capparis decidua
 • செம்பருத்தி, செவ்வரத்தை
 • செயிண்ட் சான் பூண்டு
 • செம்முள்ளி
 • சேம்பு
 • சோற்றுக் கற்றாழை
 • வகுளம்
 • வசம்பு – Acorus calamus
 • வண்டுகொல்லி
 • வட்டத்துத்தி
 • வல்லாரை
 • வட்டுக்கத்தரி
 • வாதமடக்கி
 • வாதநாராயனன்
 • வாயுவிளங்கம்
 • வால்மிளகு
 • வில்வம்
 • விளாமரம்
 • விட நாபி
 • விடத்தேர் (மூலிகை)
 • விஷ்ணு கிரந்தி
 • வீழி
 • வெங்காயம்
 • வெட்டிவேர்
 • வெந்தயம்
 • வெட்டுக்காயப் பூண்டு – Tridax procumbens
 • வெட்பாலை
 • வெள் எருக்கு
 • வெள்ளைநுனா
 • வெள்ளைக்கடம்பு – (Hymenodictyon Orixense)
 • வெள்ளைமருது
 • வெண்நொச்சி
 • வெண்ஊமத்தை
 • வெற்றிலை
 • வேம்பு, வேப்பிலை
 • வேலிகாத்தான்
 • ஜாதிக்காய்
 • ஜின்கோ
 • ஜின்செங்
Advertisement
Advertisement
To Top